Press "Enter" to skip to content

Členovia

Ľuboš Korenčík, predseda OZ

Od narodenia býva v Bratislave, časti Nové Mesto. Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis, občianska a etická výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval i na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2015 pracoval v Nitre v organizácii YMCA ako pracovník s hendikepovanou mládežou.

Svoj záujem v rámci dejín zameriava na lokálne dejiny Bratislavy. Má dlhoročné skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a dobrovoľníckymi aktivitami na Slovensku aj v zahraničí. Absolvoval viaceré mládežnícke medzinárodné výmeny ako účastník aj ako leader. Zapojil sa do projektu Európska dobrovoľnícka služba v Holandsku (EVS). Spolupracoval s neziskovými organizáciami pracujúcimi s mládežou a s myšlienkou dobrovoľníctva – IMCA Slovakia, Inex Slovakia, Plusko, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, LIPA, Strom života, ale aj českým hnutím Brontosaurus.

Stanislav Sokol

Narodil sa v Trenčíne, v súčasnosti žije v Bratislave. Vyštudoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, študoval tiež na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne a na Univerzite v Oslo. Pracuje ako manažér pre IT a asistenčné technológie v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Spolupracuje so spol. Tyflocomp. V minulosti sa zapájal do aktivít Centra podpory pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol dlhoročným dobrovoľníkom v Združení nevidiacej a slabozrakej mládeže. Rád sa pozerá na veci okolo seba z trochu inej než bežnej perspektívy. V OZ Ladon pomáha najmä pri tvorbe web stránky a je členom Rady OZ.

František Kozoň

„Slovensko je krásna krajina a život v tejto krajine si treba vážiť. Nie vždy je všetko tak ako sa nám to javí, preto sa rád občas POzastavím a premýšľam…“

Vyštudoval Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia – psychológia, občianska a etická výchova. Počas štúdia sa ako dobrovoľník, asistent zrakovo hendikepovaných ľudí, zúčastnil medzinárodných mládežníckych výmen. Momentálne pracuje ako manažér vzdelávania. Vo voľnom čase sa venuje rodine, dobrovoľníctvu, bojovým športom, amatérskej fotografii a videu.

Vladimíra Laššáková

Pochádza z bratislavskej Petržalky. Doktorát v odbore Teória vyučovania matematiky získala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave po štúdiu učiteľstva matematiky a informatiky. Má rada históriu, preto sa rozhodla urobiť si bakalárske štúdium z učiteľstva histórie a filozofie na Pedagogickej fakulte UK. Momentálne žije s tromi kocúrmi v Brne, kde sa venuje vymýšľaniu a prevádzke únikových miestností.

Pavol Petrík

Spolupracovníci

  • Andrej Čierny